Privacy Statement

Wij onderscheiden drie verschillende groepen gebruikers.

Zakelijke Vertegenwoordigers van Organisaties

Met betrekking tot de privacy van zakelijke vertegenwoordigers van organisaties:

  • Ruud Gal Innovation Management is verantwoordelijk voor de website www.measuremymindbug.nl is. Ruud Gal Innovation Management is dan ook de contractpartij mocht het tot een samenwerkingsovereenkomst komen.
  • Voor de privacy van de zakelijke vertegenwoordigers van organisaties waar is dan ook de privacy statement van Ruud Gal Innovation Management van toepassing.
    Klik hier voor de link.

Onderzoekers en Studenten van Wetenschappelijke Instituten.

Via deze website wordt Ruud Gal Innovation Management regelmatig benaderd door studenten en onderzoekers van wetenschappelijke instituten. Vaak verleent Ruud Gal Innovation Management zijn medewerking aan het ontwerpen en implementeren van nieuwe vormen van Impliciete Associatie Tests en Enquetes ten bate van wetenschappelijk onderzoek. Hoewel er geen sprake is van een formele zakelijke overeenkomst, valt de privacy van de direct betrokken studenten en onderzoekers onder het privacy statement van Ruud Gal Innovation Management. Klik hier voor de link.

Private personen, die een on-line  impliciete associatie test afnemen via de website www.measuremymindbug.nl.

Dit betreft zo wel individuele tests, als tests, die in een zakelijke verband binnen een groep worden afgenomen.

Verantwoordelijke organisatie

Ruud Gal Innovation Management, gevestigd aan Sterredaalder 16
5629 LB Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.measuremymindbug.nl
Sterredaalder 16
5629 LB Eindhoven
tel. +31-6-27080889

Ruud Gal is de Functionaris Gegevensbescherming van Ruud Gal Innovation Management Hij/zij is te bereiken via bovenstaande gegevens of via contact.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Geslacht
  • (Alleen met gebruik van een groepscode) de organisatie, waar je als groep meedoet. Vaak zijn deze tests een onderdeel van een bewustwordingsproces met betrekking tot de invloed van mindbugs op beslissingen.
  • Onbewuste preferenties aan de hand van een Impliciete Associatie Test tot geschiktheid voor leidinggeven of vaardigheid m.b.t. exacte vakken
  • Bewuste voorkeuren/meningen met betrekking tot geschiktheid voor leidinggeven of vaardigheid m.b.t. exacte vakken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ruud Gal Innovation Management verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:
het bewust maken van mensen over hun onbewuste (impliciete) preferenties, die invloed hebben of kunnen hebben op beslissingen met betrekking tot het omgaan met individuen (bijv. op basis van geslacht of op basis van hun naam) en het toekennen van eigenschappen (bijv. goed in exacte vakken) en het bewust maken van hun expliciete preferenties en de eventuele discrepanties tussen onbewuste en bewuste preferenties.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ruud Gal Innovation Management neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe we persoonsgegevens anoniem bewaren

De informatie wordt ge-anonimiseerd bewaard. Aan het eind van elke test genereerd de website een mail met informatie naar een door jou aangegeven email-adres. In het email adres zit een link en een unieke code. Met deze code en de link kan je je eigen informatie terug vinden en bijvoorbeeld de test herhalen. Eventuele aan ons in de test kenbaar gemaakt email-adressen worden NOOIT opgeslagen. De sleutel tot de informatie heb je zelf middels de code. Op deze wijze kan alleen de bezitter van deze emails de informatie in de website database verpersoonlijken. Wij vinden deze gegevens
strikt persoonlijk en hebben het technisch op deze wijze onmogelijk gemaakt dat wij buiten je om te weten welke informatie in de website van jou is. Alleen jij weet dat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Soms worden we door organisaties gevraagd te helpen bij het bewustmaken van medewerkers met betrekken tot onbewuste preferenties. Je geanonimiseerde informatie kan worden gebruikt om op een ge-aggregeerd niveau informatie te verstrekken (Bijv. de verdeling van de mate van bias over een bepaalde populatie).
Deze ge-aggregeerde informatie mag nimmer terug te lijden zijn tot individuele gegevens. Een minimale omvang van het aantal subjects is 8 voor elke verzameling uit de data. Bij minder dan 8 personen wordt uit privacy overwegingen geen ge-agregegeerde informatie verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ruud Gal Innovation Management gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ruud Gal Innovation Management en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een belangrijke voorwaarde om je gegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen is alleen mogelijk indien je je unieke code aan ons kenbaar maakt.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ruud.gal@innoguru.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ruud Gal Innovation Management wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Become Aware of Your Unconscious Biases